Sirküler

No: 31

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Ağustos 2021


Vergi mahkemesine yansıyan bir uyuşmazlıkta davacı tarafından, kanuni temsilcisi sıfatı ile vergi dairesi tarafından amme alacağının korunması amacıyla hakkında tesis edilen ihtiyati tahakkuk-ihtiyati haciz işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır.

1-Vergi Mahkemesi, 6183 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine göre ancak, vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda, yapılan ilk hesaplamalara göre ihtiyati haciz kararı alınabileceği, inceleme sonuçlanıp tarhiyat yapıldıktan sonra ihtiyati haciz kararı uygulanması mümkün olmadığı yönünde karar almıştır.

2-Danıştay’ın temyiz üzerine verdiği kararda ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344 ve 359. maddelerinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının tarh edilmesi için gerekli işlemlere başlanıldığı durumlarda idarenin, sadece vergi incelemesi esnasında değil devam eden tüm aşamalarda hem teminat istemek hem ihtiyati tahakkuk kararı almak hem de ihtiyati haciz uygulamak imkânına sahip olduğu belirtilmiş ve bozma kararı verilmiştir.

3-Vergi mahkemesinin Danıştay’ın bozma kararına karşın kararında ısrar etmesi neticesinde konu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kuruluna intikal etmiştir.

4- Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararına göre, geçici bir koruma tedbiri olan teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemlerine 6183 sayılı Kanunda belirtilen koşulların varlığı halinde cebren takip safhasına kadar her zaman başvurulabilecektir. İnceleme tamamlanıp tarhiyat yapıldıktan sonra ihtiyati haciz kararı alınamayacağı gerekçesiyle vergi mahkemesinin verilen ısrar kararında hukuka uygunluk görülmemiştir. Davalının temyiz isteminin kabulüne ve vergi mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı ekte yer almaktadır.

EK-1 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.