Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Mart 2024

Sirküler No: 1004

Cumhurbaşkanı Kararıyla SGK Gecikme Cezası Oranı Artırıldı

5510 sayılı Kanunun “Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler” başlıklı 89’uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

“ Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Cumhurbaşkanı, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı %1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.”

Maddede geçen gecikme cezası oranı; 1.3.2010 tarihli ve 2010/260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle 28.4.2010 tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere yani 01.05.2010 tarihinden itibaren ( %2 ) olarak uygulanıyorken, bu defa 12 Mart 2024 tarihli 32487 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 11 Mart 2024 tarihli 8256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01 Nisan 2024 tarihinden geçerli olmak üzere (%3) olarak uygulanmaya başlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Kararı Ekte Sunulmuştur.

2024-57 (Ek)

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.