Sirküler

No: 434

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Mayıs 2021


20 Mayıs 2021 tarihli 7319 sayılı “Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 25 Mayıs 2021 tarihli 31491 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kanunun 4. Maddesi 4 ile yapılan düzenlemede; mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likitide sıkıntısını karşılamak ve istihdam oluşturma gücünü desteklemek için bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25.05.2021 tarihinden sonra 30.06.2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakiben kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülmesine olanak tanınması amaçlanmıştır.

Bu destekten;

 • 2021-Mart ayında sigortalı sayısı 1-49 arası olan özel sektör işyerleri yararlanacak.
 • İlave istihdamın 01.07.2021-30.06.2022 tarihleri arasında gerçekleşmesi gerekiyor.
 • İşe alındıkları tarihten önceki 3 ayda isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 10 günden fazla sigortalı bildirilmeyenler yararlanacak.
 • 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olmamak gerekiyor.
 • İşe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekiyor, bu sigortalıların 12 ay süreyle primlerinin yasal süresinde ödenmesi zorunlu.
 • Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (brüt asgari ücret) hesaplanan ve ödenen işçi-işveren hissesine ilişkin prim tutarlarından diğer prim teşvik/destek/indirim tutarı düşüldükten sonra kalan tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.
 • 2021-Mart ayında en az 20 gün nakdi ücret desteğinden yararlandırılan ve haftalık normal çalışma süresine dönen sigortalılar da işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın yararlanacak.
 • Bu destek 12 ay için geçerli olup, bunun dışında ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için de yararlanmak mümkün olacak.
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal sürede verilmesi, primlerin yasal sürede ödenmesi, prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması (yapılandırma ve taksitlendirme hariç), kayıt dışı işçi çalıştırılmaması gerekiyor.
 • Destekten yararlanan işçinin işten ayrılıp tekrar işe girmesi halinde destekten kalan süre kadar yararlanabilecek.
 • Emekliler, yurtdışında çalışan sigortalılar, kamu işyerlerinde çalışanlar ve ihaleli işlerde çalıştırılanlar yararlanamayacak.
 • 07.2021-30.06.2022 tarihleri arasında SGK’ya tescil edilen işyerleri ile 01.07.2021 tarihinden önce tescil edilmiş ancak ortalama sigortalı sayısının hesap edildiği yılda sigortalısı olmaması nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmeyen işyerleri de 25.05.2021 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden 3. aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren belirtilen süre kadar destekten yararlanabilecek.
 • Şirketler arasında istihdamın kaydırılması veya şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi muvazaalı işlem tesis edilmesinde destek bozulur ve faizi ile birlikte tahsil edilir.
 • Destekten sağlanan tutarlar gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
 • İşsizlik Fonundan aktarılacak kredi garanti kurumları Hazine ve Maliye Bakanlığı, usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.