Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Ocak 2023

Sirküler No: 525


7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi ile icra takip tutarı 2.000 TL yi aşmayan alacaklardan feragat edilmesi halinde bunlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi kapsamında değersiz alacak olarak zarara geçirilerek yok edilirler.

Diğer yanda bu alacak silinmesi nedeni ile takibinden vazgeçtikleri tutar içinde Hazine payı hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması koşuluyla;

– feragat edilen icra dosyasındaki takip tutarı ve/veya bakiye takip tutarının yüzde 18’lik kısmı, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken Hazine paylarından işletmeci tarafından,

-15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde biri, feragat tarihini takip eden ilk evrensel hizmet katkı payından işletmeci tarafından,

Mahsup edilir.

Bu maddenin uygulanmasına yönelik Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca usul ve esaslar 25 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile belirlenmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230125-2.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.