Sirküler

No: 224

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
31 Ağustos 2020


1) Teşvik uygulamasından yararlanmada istenilen şartlar nelerdir?

 

 • İşverenin destek kapsamında bildireceği sigortalının; kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden yararlanmış olması.
 • İşverenin destek kapsamında bildireceği sigortalının; kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi.
 • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması.
 • 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmiş olması.

2) Kamu kurum ve kuruluşları teşvikten yararlanacak mı?

Prim desteği 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Mahiyet kodu (1) veya (3) olarak tescil edilmiş işyerleri ya da resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) veya (4) olarak tescil edilmiş işyeri işverenleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

 

3) İhale yoluyla iş alan özel sektör işverenleri teşvikten yararlanacak mı?

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım isleri, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında istisna olan alım ve yapım isleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım islerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Başka bir deyişle ihale konusu iş üstlenen işyeri işverenleri bahse konu destekten yararlanamayacaktır.

4) Ev hizmetlerinde destek uygulanacak mı?

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler bu destekten yararlanamayacaktır.

5) Alt işverenler yararlanacak mı?

Alt işverenler kapsama giren sigortalılarından dolayı şartları sağlamaları kaydıyla yararlanabilecektir. Kapsama giren sigortalılardan dolayı asıl ve alt işverenlerce söz konusu prim desteğinden yararlanılmasında, asıl işveren ve alt işverenler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

 

 

6) Hangi belge türleri teşvikten yararlanamayacak?

Bu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İs Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve is kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacağından, 2- 7- 12- 14- 19- 20- 21- 22- 23- 28- 39- 41- 42- 43- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 90- 91- 92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 07252 kanun numarası seçilemeyecektir.

7) Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?

 

31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle her bir ay için;

 • Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık

ortalama gün sayısı,

 • Nakdi ücret desteğimden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı

aylık ortalama gün sayısı,

Kadar yararlanılacaktır.

Ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında çalışmaları karşılığında ücret alan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri açısından 2020/Aralık (15/12-14/1) döneminde bu destekten

kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısını geçmemek üzere

17 günlük yararlanılacaktır.

8) Teşvik uygulamasının 01.08.2020 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alındığında bu tarihten önce normal çalışmaya dönen işverenler ne şekilde yararlanacak?

 

7252 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 01.08.2020 tarihinden sonraki süreler için bu destekten yararlanılacaktır.

9) Destek süresinde çalışırken işyerinden ayrılıp tekrar işe başlayan sigortalılar için nasıl yararlanılacak?

Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi sona ermeden işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması halinde destekten kalan süre kadar yararlanılabilecektir. Ancak aynı işverene ait farklı bir işyerinde veya farklı bir işverene

ait işyerinde yeniden ise başlaması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten

yararlanılamayacaktır.

10) Prim desteği tutarı ne kadar olacak?

 

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında her ay bu

işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek

suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

11) Başvuru şekli nasıl olacak?

 

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/işveren Sistemi/teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

İşverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmayacaktır.

12) Aylık Ortalama Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

 

Örnek-1: 1/4/2020-30/5/2020 tarih aralığında Nisan ayında 20 gün Mayıs ayında da 20 gün ödeme yapılan bir sigortalı için;

 • Kısa Çalışma Süresi Gün Sayısı 53 (30/5/2020-1/4/2020-7+1),
 • Kısa Çalışma Ödeneği Ödeme Gün Sayısı 40 (20+20)
 • Kısa Çalışma Ödeneği Aylık Ortalama Gün Sayısı 23 (40*30/53)

Olarak hesaplanır. Söz konusu sigortalı için bitiş tarihi olarak da 30 Mayıs 2020 tarihi esas alınır.

Örnek-2: Nisan ayında 10 gün Mayıs ayında da 20 gün ve Haziran ayında da 20 gün

süreyle ödeme yapılan bir sigortalı için;

 • Nakdi Ücret Desteği Süresi Gün Sayısı 75 (30/6/2020-17/4/2020+1)
 • Nakdi Ücret Desteği Ödeme Gün Sayısı 50 (10+20+20)
 • Nakdi Ücret Desteği Aylık Ortalama Gün Sayısı 20 (50*30/75)

olarak hesaplanır. Söz konusu sigortalı için bitiş tarihi olarak da 30 Haziran 2020 tarihi esas alınır.

 

 

Örnek-3: 10 Haziran ile 30 Haziran arasında 21 gün nakdi ücret desteği/kısa çalışma

ödeneği ödenmiş sigortalı için;

 • Aylık Ortalama Gün Sayısı 21 gün olarak
 • Bitiş tarihi ise 30 Haziran 2020 tarihi olarak

esas alınır.

Örnek-4: 1/4/2020 tarihi ile 30/5/2020 tarih aralığında Nisan ayında 20 gün Mayıs ayında da 20 gün kısa çalışma ödeneği, 1 Haziran ile 30 Haziran aralığında ise 21 gün süreyle nakdi ücret desteği ödemesi yapılan sigortalı için;

 • Kısa çalışma süresi (53)
 • Nakdi ücret desteği süresi (30) gün sayısı toplamı 83 (53+30)
 • Ödeme gün sayısı toplamı ise 61 (40+21)

olarak hesaplanır.

Bu durumda Aylık Ortalama Gün Sayısı 22 (61*30/83) olarak hesaplanacaktır. Söz konusu sigortalı için bitiş tarihi olarak da 30 Haziran 2020 tarihi esas alınır.

13) Prim desteği gider olarak dikkate alınabilir mi?

 

Prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

14) Prim desteğinden geriye dönük yararlanılabilir mi?

Prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 2018-17 sayılı Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden 6 ay içinde başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler isleme alınacaktır.

15) Diğer teşviklerden yararlanılabilecek mi?

Destekten yararlanan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamaz.

16) İşyerinin başka bir SGK Ünite alanına nakledilmesi durumunda destekten yararlanma mümkün olacak mı?

 

Prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, 3 aylık destek süresi asılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanması mümkün bulunmaktadır.

17) Destekten yararlanmada APHB/MUHSGK yasal süresinde verilmesi ve primlerin ödenmesi şart mıdır?

 

Destekten yararlanılacak aya ilişkin 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim

ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilip verilmediği, 07252 kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden dolayı tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediğine bakılmaksızın destekten yararlanılabilecektir.

18) Aylık Ortalama Gün Sayısının Hesaplanması ve İlgili İşlemlerde ortaya çıkabilecek hususlar hangi Kurum nezdinde çözüme kavuşturulacak?

Aylık Ortalama Gün Sayısının Hesaplanması ve İlgili İşlemlerde ortaya çıkabilecek tereddütler için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurulacaktır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.