Sirküler

No: 73

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Ocak 2020


4904 sayılı Türkiye İş Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu’n “Özel istihdam bürolarının kurulması, faaliyet alanı, geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin verilmesi ve denetimi” başlığını taşıyan 17’nci maddesinin onuncu fıkrası hükmüne göre; özel istihdam bürolarının aracılık faaliyeti ya da geçici iş ilişkisi kurmak suretiyle yurt dışına işçi göndermesi hâlinde, işçilerin yurt dışı hizmet akitlerinin Kuruma (İŞKUR) onaylatılması zorunludur.

4904 sayılı Kanunun “idari para cezaları” başlığını taşıyan 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre; Kuruma (İŞKUR) onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına idari para cezası verilir.

Bu çerçevede; firmaların, il müdürlükleri/hizmet merkezleri ya da özel istihdam büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği Kurumca (İŞKUR) hazırlanan yurtdışı hizmet akdinin imzalanması ve il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine onaylattırılması zorunludur. Buna aykırı davranılması halinde her bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere 2020 yılı için 1.800,00 TL idarî para cezası uygulanır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.