Sirküler

No: 10

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Temmuz 2021


7326 sayılı Vergi Yapılandırma Kanununun 11 inci maddesi ile, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihinekadar yeniden değerleyebilme imkanı getirilmiştir.

Yeniden değerleme sonrası meydana gelen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanacak verginin, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin usul ve esaslar, Gelir İdaresi Başkanlığınca 530 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş ve 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sözkonusu tebliğ Sirküler ekinde yer almaktadır.

EK-1 Gelir İdaresi Başkanlığının 530 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.