1510, 2021

Çalışanlara verilen yemek hizmetinin gelir vergisinden istisna edilecek tutarı ve şartları

Ekim 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 81 Hizmet erbabına işverenlerce verilen yemek hizmetlerinin hem işveren hem de hizmet erbabı açısından iki boyutu bulunmaktadır. A-Hizmet erbabı açısından 1.Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında sağlanan yemek hizmetine dayalı ödenen ücretler,  herhangi bir tutar ile sınırlı olmaksızın gelir vergisinden istisnadır. 2.Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan [...]

1510, 2021

İşyeri kiralamalarında kira artışları, TÜFE oranını geçemez

Ekim 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 80 Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, kira artış oranının TÜFE yi geçemeyeceğine dair kanun hükmü, 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi ile [...]

1510, 2021

Kamu ihalelerinde adi ortaklıklılar da alt yüklenici olabilecek ve bunlar adına iş bitirme belgesi düzenlenebilecek

Ekim 15th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 79 Kamu İhale Kurulu tarafından; Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına, bunlara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine, eğer düzenlenmiş ise iptal edilmesi gerektiğine dair alınan 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı kararın, 05.08.2021 tarihli ve 2021/DK.D-174 sayılı karar ile iptal edilmesi sonrasında, bu karar ile iptal edilen 16/12/2020 tarihli ve [...]

1510, 2021

İşverenin İşçisine Avans Vermemesinin İş Akdine Etkisi

Ekim 15th, 2021|Categories: Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|0 Comments

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 530 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 26 Haziran 2020 tarihli kararında (Esas: 2016/18215 – Karar: 2020/6511) özetle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup Mahkemenin buna ilişkin kabulü yerindedir. Mahkemece işverenin geçerli bir neden göstermeden davacının avans [...]

1510, 2021

İşçinin İkametgâhını Belirlemede İşverenin Yetkisinin Olup Olamayacağı

Ekim 15th, 2021|Categories: Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|0 Comments

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 15 Ekim 2021 Sirküler No: 529 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13 Ekim 2015 tarihli kararında (Esas: 2015/26309 – Karar: 2015/28406) özetle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Somut olayda, davacının çalıştığı ....’daki işyerinin ....’ya taşındığı ve bu nedenle faaliyetlerinin sona erdiği sabittir. Bununla birlikte, dosyaya sunulan ve davacıya tebliğ edildiği anlaşılan işyerinin nakline [...]

1310, 2021

Fazla Çalışma ve Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Ekim 13th, 2021|Categories: Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|0 Comments

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 13 Ekim 2021 Sirküler No: 528 Bu sirkülerimizin konusu fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücreti, 13 soru cevapla örneklerle ve yargı kararlarıyla açıklanacaktır. 1- Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Arasındaki Fark Nedir? Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmanın kapsamı ile bunlara ilişkin ücret ödeme usul ve esasları 4857 [...]

1110, 2021

Kurumlar vergisi mükellefleri, Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler tablosunu geçici vergi beyannamesi ile beyan edebilecek

Ekim 11th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 78 529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan Tebliğin 7 inci maddesi uyarınca kurum geçici vergi beyannamesine de eklenmiştir. Söz konusu form, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" kulakçığında yer almaktadır. [...]

1110, 2021

BDDK tarafından incelemesi devam eden tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreçleri uzatıldı

Ekim 11th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 77 BDDK tarafından, Bağımsız Denetim Şirketlerince yapılan denetimler neticesinde; tasarruf finansman sisteminin etkin ve istikrarlı bir şekilde işleyişinin tesis edilmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, şirketlerin kurumsal yapılarının tesisi ve mevzuat uyum süreçlerinin tamamlanması amacıyla hâlihazırda incelemesi devam eden şirketlerin intibak sürecinin uzatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu duyuru [...]

1110, 2021

Türkiye ile Kuveyt arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını revize eden Protokol onaylandı

Ekim 11th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|0 Comments

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 76 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanı Kararı ekte yer almaktadır. EK-1 Türkiye ile Kuveyt Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün [...]

1110, 2021

İşçinin Görev Tanımının İşveren Zararının Ortaya Konulmasına Etkisi

Ekim 11th, 2021|Categories: Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|0 Comments

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 11 Ekim 2021 Sirküler No: 527 Konuyu bir yargı kararıyla açıklayalım. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 04 Aralık 2018 tarihli kararında (Esas: 2016/542 – Karar: 2016/26151) özetle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Somut uyuşmazlıkta birleşen davanın davacısı olan işveren, davalı işçinin satın alma sorumlusu olarak satışı yapılan yataklara yapıştırılan etiketlerden sorumlu olduğunu, bağlı [...]

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.