Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
19 Ocak 2023

Sirküler No: 725


Özel Sebepleri İleri Sürerek İşten Ayrılan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir mi? Konusunu güncel bir yargı kararıyla ifade etmeye çalışalım (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; Esas: 2019/4512, Karar: 2021/4319, Tarih: 18.02.2021).

Dosya içerisinde bulunan 02.09.2014 tarihli el yazılı istifa dilekçesinde, “01.09.2013 tarihinden itibaren ………….. çalışmaktayım. 02.09.2014 tarihinden itibaren özel sebeplerimden dolayı kendi isteğimle istifa ediyorum.” yazılı olup dilekçenin içeriği ve altındaki imza inkâra uğramadığı gibi iradenin sakata uğradığına ilişkin bir iddia ve ispat da yoktur. Üstelik davacı tanıklarından biri de davacının daha iyi şartlarda iş bulması sebebiyle iş sözleşmesini sonlandırdığını beyan etmiştir.

Dairemizin yerleşik hale gelen içtihatlarına göre, genel içerik taşıyan, özel bir sebebe dayanmayan istifa dilekçesinin kısa süre içinde açılan davada haklı fesih sebepleri açıklanarak işçinin haklı feshine dönüştürülmesi mümkün ise de; istifa dilekçesinin içeriğinde açıkça “özel sebeplerle” istifa edildiğinin yazılı olması durumunda bu şekilde yapılan istifanın sonradan haklı feshe dönüştürülmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla, davacının 02.09.2014 tarihli istifası sebebiyle 24.02.2009 – 02.09.2014 tarihleri arasındaki aralıksız çalışma dönemi için kıdem tazminatına hak kazanamayacağı kabul edilmelidir.

Kısaca bu kararda; işçinin istifa dilekçesinde özellikle “özel sebep” vurgusu yapılan istifalarda işçi lehine durumun çevrilmesi mümkün olmadığı, “özel sebep” vurgusu yapılmayan istifalarda ise kısa sürede dava açılması şartıyla işçi lehine durumun çevrilmesinin mümkün olabileceği hüküm altına alınmıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.