Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
29 Aralık 2021

Sirküler No: 569


“Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 29.12.2021 tarihli 31704 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” aşağıda belirtilen 8/C maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu düzenlemeye göre, emeklilik planına dâhil edilmiş ancak cayma veya ayrılma nedeniyle sistemden ayrılan çalışanların otomatik BES (otomatik bireysel emeklilik sistemi) kapsamında yeniden emeklilik planına dâhil edilmesi 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

Yürüklükten kaldırılan madde hükmü

“Çalışanların emeklilik planına yeniden dâhil edilmesi

MADDE 8/C- (Ek: RG-27.12.2018-30638-C.K.-513/9 md.)

(1)  Daha önce işverenleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dâhil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dâhil edilir. Bakanlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkilidir.”

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.