Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Ağustos 2022

Sirküler No: 378


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesine göre kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesine başvurabilmektedir.

 İtirazında haksız çıkan borçludan, itirazın reddedildiği amme alacağı %10 zamla tahsil edilmekte ve yapılacak tebliğ ile bir aylık ödeme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/119, K: 2022/48 Sayılı Kararı ile haksız çıkma zammı ile ilgili hüküm iptal edilmiş, iptal kararı 2 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aynı günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220802-4.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.