Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
28 Mayıs 2023

Sirküler No: 811


Mazeret iznin kullanabilmesi için öncelikle işçinin talebi olması başka bir ifade ile mazeret izinlerinin kullanılabilmesi için kural olarak işçinin bu yönde talepte bulunması[1] ve bunu mümkün ise derhal işverene bildirmesi veya doğum belgesini işverene teknolojinin imkânlarından yararlanarak sunması veya ulaştırması gerekir.

Bu bildirim yapıldıktan sonra örneğin doğum belgesinin kâğıt ortamında bir örneğinin, mazeret izni bitiminde işverene verilmesi gerekir.

Aslında buradaki bildirim, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2 ila 3’üncü maddeleri (Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Kanunun iyi niyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz.) hükmü gereği, dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yapılmaktadır.

[1] Yrg. 9. HD., T.02.05.2013, E.2011/6774, K.2013/13240

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.