Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Eylül 2022

Sirküler No: 645


5510 sayılı Kanunun 86’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre; işverenler ve işyeri sahipler işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere 10 yıl süreyle, kamu idareleri 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve SGK Müfettiş ve Denetmeleri tarafından istenilmesi halinde 15 gün içinde ibraz etmek zorundadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 107’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; işverenler, işyeri sahipleri ve alt işverenleri işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, istenilmesi hâlinde, SGK Müfettiş ve Denetmenlerine göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süreyle, kamu idarelerinin 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflas idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak zorundadır.

Gerek Kanun gerekse Yönetmelik düzenlemeleri doğrultusunda özel sektör işverenleri tarafından çalıştırılan sigortalıların eksik çalışmalarına ilişkin belgeler ve eksik gün bildirim formları, kesinleşmemiş dava ve ihtilaf konusu olan haller hariç olmak ve gerekli kontrollerin de yapılmış olması kaydıyla, ait olduğu ay/dönemleri takip eden ayın sonundan başlanılarak 10 yıl, kamu idareleri tarafından 30 yıl, tasfiye ve iflas idaresi memurları tarafından ise görevleri süresince saklanacaklardır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.