Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Kasım 2022

Sirküler No: 457


9/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3/11/2022
tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 üncü maddesiyle, COVID-19
salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin
düzenleme yapılmıştır.
Geçici madde ile 1593 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kanun kapsamında COVID-19 salgın
hastalığı nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 11/3/2020 tarihinden itibaren geçici maddenin
yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tespitlere istinaden idari para cezası verilmemesi,
verilmiş idari para cezalarından tebliğ edilmemiş olanlarının tebliğ edilmemesi, tebliğ edilmiş
olanların tahsil edilmemesine, tahsil edilmiş olanların ise iade edilmemesine yönelik hükümler
getirilmiştir.
Gelir idaresince hazırlanan Seri: B, Sıra No:16 Tahsilat Genel Tebliği ile 7420 sayılı Kanunun
geçici 4 üncü maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmaktadır.
Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221125-6.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.