Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Haziran 2023

Sirküler No: 820


5510 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen bildirgeyi Kuruma, belirlenen süre, yöntem ve şekilde vermeyen ve 86’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmadan tam yerine getirmeyenlere anılan Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri uyarınca tutmak zorunda oldukları defter türlerine göre idari para cezası öngörülmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 172’nci maddesinde; belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin (1-Ticaret sanat erbabı, 2-Ticaret şirketleri, 3-İktisadi kamu müesseseleri, 4-Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 5-Serbest meslek erbabı, 6-Çiftçiler) bu kanun esaslarına göre defter tutmak zorunda oldukları, iktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin defter tutma bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabi oldukları; 176’ncı maddesinde; I. sınıf tüccarların bilanço esasına göre; II. sınıf tüccarların işletme hesabı esasına göre defter tutacakları, hükümlerine yer verilmiş olup, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 32’nci ve 41’inci maddelerinde ise; apartman ve site yönetimlerinin Karar Defteri, Gelir-Gider Defteri ve Denetim Defterini tutmakla mükellef oldukları belirtilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat ışığında; apartman ve site yönetimleri başka bir ifade ile apartman yöneticiliği (konut kapıcılığı) işyerlerinin tescilleri sırasında tutmak zorunda oldukları defter türünün, “diğer defterler” olduğu göz önünde bulundurularak işyeri tescil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.