Sirküler

No: 176

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Haziran 2020


4857 sayılı İş Kanunu’nun “gece süresi ve gece çalışmaları” başlıklı 69’uncu maddesine göre;

“ Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.

Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.

İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015-6645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.”

Buna göre;

– Günlük çalışma süresi en çok 11 saat olarak belirlenmiştir.

– Gece döneminde çalışma süresi 7,5 saattir. Gece dönemi çalışma süresi turizm, güvenlik ve sağlık sektöründe çalışanlar için işçinin onayı alınmak şartıyla 7.5 saati aşabilecektir. Belirtilen çalışma süresinin üzerinde işçiler çalıştırılmamalıdır.

– Çalışma hayatında özellikle özel güvenlik, sağlık vb. sektörlerde 24 saat çalışılıp,  36 saat dinlenme şeklinde çalışma sistemine sıkça rastlanılmaktadır.

– İşçilerin gece çalışmaları günde 7,5 saati geçemez Bu günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde 7,5 saati aşan çalışmalar için % 50 zamlı olarak fazla çalışma ücreti ödenmelidir ( Yrg. 9. HD.’nin, 24.05.2011 tarih ve E. 2011/24236, K. 2011/15142 sayılı Kararı.)

Sonuç olarak, ambülans şoförlerinin ara vermeksizin 24 saat çalıştırılmaları mevzuata uygun değildir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.