Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
05 Nisan 2023

Sirküler No: 636


7442 Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunla, tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda tarımsal üretimi planlamak, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek üzere üretim öncesinde Bakanlıktan izin alınmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması; tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla sözleşmeli üretim modelinin üretici lehine avantajlarla takviye edilerek yaygınlaştırılması; tarımsal üretimin sürekliliği ve artan nüfus ile ihtiyaçlar karşısında üretim artışının temini ile atıl durumda bulunan arazilerin mülkiyet hakkının özüne dokunulmaksızın, gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde olmakla beraber değerlendirilemeyen atıl tarım arazileri üzerinde kiralama suretiyle tarımsal faaliyet yaptırılması ve bu arazilerin sahiplerine de kiralamadan elde edilen gelirin dağıtılması; devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilitesi maksadıyla ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi işlemlerinin belediyelerin yanı sıra özel sektör işletmeleri tarafından da yerine getirilerek bu işlemlerin daha hızlı yürütülmesi konularında hükümler getirilmiştir.

Kanun için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.